Arvoerot PS:n ja Uuden vaihtoehdon välillä?

PS:n eduskuntaryhmästä eronneen, myös soinilaisiksi kutsutun “Uuden vaihtoehdon” ja Perussuomalaisiin jääneiden arvoeroista on keskusteltu. Mikä oli irtautumisen takana – oliko eronneilla perustavanlaatuisia arvoerimielisyyksiä, kuten julkisuudessa on annettu ymmärtää, vai oliko kyse jostain muusta? Ylen analyysissä tutkija Anu Koivunen arvelee, että kyse on ollut lähinnä henkilökysymyksistä: vuoden 2015 vaalikonevastauksien perusteella ryhmät ovat käytännössä samanlaiset* konservatiivi-liberaali ja oikeisto-vasemmisto -akseleilla.

Tein vertailun näille kahdelle ryhmälle myös tämän vuoden kuntavaalikoneen aineiston perusteella. Alla on kuvat ryhmien eroista kuuden arvokysymykseni suhteen. Kun vastausvaihtoehtoja oli vain viisi, ja ryhmät ovat näin pieniä**, on selvää että tilastollisesti ryhmät eivät eroa toisistaan. Mutta onko ryhmien välillä edes jotain tendenssiä eroihin, jotka voisivat muodostua suuremmiksi jos oletetaan että kummankin ryhmän takana on myös vastaava äänestäjäpopulaatio? Kuvissa on vastausvaihtoehtojen viivalta poikkeavat värilliset pallot merkkaamassa keskiarvoa ja viivat hajontaa.

Erikseen (sotkuinen) kuva, josta näkee kaikki kysymykset kerralla.

plot_kaikki_PSvUV

Sovinnaisuutta ja elämän pohjimmaista kilpailullisuutta mittaavilla kysymyksillä ryhmissä ei ole minkäänlaista eroa. Suurimmat erot löytyvät konservatiivisuutta mittaavalla “Ennen ei ollut paremmin” -kysymyksellä (jossa UV on hivenen vähemmän konservatiivinen) ja vahvan johtajuuden kaipuuta mittaavalla kysymyksellä (jossa PS:ään jääneet ovat hivenen enemmän vahvan johtajuuden kannalla – tosin populisti Soini itse on ainoa joka on vastannut “täysin samaa mieltä”), mutta vähäisiksi nekin näillä ryhmien ko’oilla jäävät.

Tästä ei kuitenkaan voi päätellä että arvoeroja ei ole. Ylen analyysi perustui vaalikonevastauksiin, jossa sekä liberaali-konservatiivi että vasen-oikea -akselia mittasi käsittääkseni neljä kysymystä. Koska tosiasiassa nämä akselit ovat hyvin korkean tason yhteenvetomuuttujia joissa sekoitetaan laajalti tunnepohjaisia intuitioita ja opittua ideologiaa, niitä ei mitenkään voi kattavasti käsitellä näin pienellä määrällä kysymyksiä***. Voi olla, ja minusta on jopa todennäköistä, että näillä kysymyksillä ei vain päästä siihen mikä mahdollinen ero olisi. Yksi mahdollisuus, kuten Tatu Stefanus Ahponen Facebookissa esitti, on ero keskitytäänkö hyvin tiukasti vain maahanmuutto- ja EU-vastaisuuteen vai pyritäänkö olemaan enemmän yleispoliitikkoja.

Omasta näkökulmastani, näin epätieteellisesti pelkästään julkisuudessa näkyneen keskustelun perusteella, olen huomaavinani eron (myös?) muualla. Edellisessä postauksessani hahmottelin eroa halla-aholaisten ja hallituksen välillä automaattisiin arvostelmiin universaaliudesta ja välittämisen moraaliperustasta. Ne, jotka eivät hyvällä omallatunnolla voi seistä Halla-ahon takana, saattavat tulkita jonkun kriittisen rajan ylitetyn siinä, että uusi johto ei suhtaudu kaikkiin ihmisiin samanarvoisina, ja suhtautuu liian kylmästi (kaikkien) muiden kärsimykseen. Lisäisin tähän arvioon vielä ns. sosiaalisen dominanssin käsitteen, jolla tarkoitetaan sitä, kuinka suhtaudutaan nimenomaan heikommassa asemassa olevien ryhmiin ja näiden mahdollisuuksiin uhata oman ryhmän asemaa. PS:stä irtautuneet kansanedustajat ovat kertoneet järkyttyneensä siitä, kuinka vanhaa kaartia ei päästetty vanhojen poliittisten perinteiden mukaisesti puheenjohtajistoon lainkaan ja kuinka valinnoista iloittiin selkävoittona vanhoista vallanpitäjistä. Samoin maahanmuuttokritiikissä on – usein liberaaleilta huomiotta jäävä – ero siinä, kritisoidaanko lojaalisuudesta suomalaisia kohtaan esimerkiksi turvapaikanhakijoiden etuja (perustui kritiikki todellisuuteen tai ei), vai maalaillaanko uhkakuvia siitä kuinka täällä kiistatta heikommassa asemassa olevat tulijat pyrkivät syrjäyttämään kantaväestön aseman (dominanssin). On tietysti aina vaarallista yrittää psykologisoida toisia ilman oikeaa tutkimustietoa, mutta ainakin omassa tutkimuksessani nämä mahdollisuudet nousevat vahvoina hypoteeseina välirikon osapuolten eroista.

 


*) Vaikka toimittaja hakeekin pieniä eroja, ei ole selvää onko nämä kaikki tulkittu varsinaisista vastauksista, vai kuvaajasta, johon on muistaakseni lisätty satunnaista hajontaa ettei asteikon heikko erottelukyky näyttäisi niin selvältä.

**) Eduskuntaryhmä oli kooltaan 37 kansanedustajaa, joista 22 lähti ja 15 jäi. Näistä vaalikoneen arvokysymyksiin oli vastannut vain 12 lähtijää ja 8 jääjää.

***) “All models are wrong, but some are useful”, sanoi tilastotieteilijä Box – moneen tarkoitukseen (kuten puolueiden erottamiseen tuhansien ehdokkaiden tai miljoonien äänestäjien tasolla) tämä taso on täysin riittävä, mutta kun etsitään hienoisempia eroja, tarvitaan tarkempia malleja ja tarkempia mittareita.

Intuitiot hallituksen kaatumisen takana

Sekä Perussuomalaisissa että Kokoomuksessa on näkynyt paljon viestejä, joista toiset ovat ihmetelleet kuinka voidaan tehdä niin tyhmästi että hallitus kaadetaan “imagosyiden” takia, ja toiset pitäneet tekoa selkärankaisena jonka oli jo aikakin (jostain syystä en ole nähnyt keskustasta juurikaan kommentteja – pitää seurata aktiivisemmin sitä puolta). Näissä puolueissa on suuri määrä päällekkäisyyttä tämän kysymyksen suhteen, ja kiinnostavaa on, aiheuttaako Halla-ahon valinta ja hallituksen irtiotto siihen että tätä päällekkäisyyttä karsiutuu molemminpuolisella vuodolla puolueeseen jonka ihmiset kokevat enemmän omakseen. (Suhteessa siihen, että nuorten keskuudessa Kok ja Vihreät ovat suurimmat kilpailijat, tekemällä periaatteellisen pesäeron H-a:n kovan retoriikan konservatismiin Kok patosi samalla liberaalien vuotoa Vihreisiin.)

Mutta mikä “tämä kysymys” varsinaisesti on? Liberaalien keskuudessa Halla-ahoa syytetään yleisesti rasismista mitä ei voi sietää, siinä missä konservatiivisemmin ajattelevat kieltävät tämän ja väittävät että rasismisyytökset ovat vain väärinymmärtämistä ja demonisointia. Osin kyse on siitä, että “rasismi” tarkoittaa näille ryhmille jossain määrin eri asioita, mutta enemmän kyse on moraali-intuitioista jotka eivät ole helposti määriteltävissä, vaan ne tehdään automaattisesti ja tiedostamatta epämääräisten vihjeiden perusteella. Liberaaleille Halla-ahosta ja nuivista syntyy reaktiot rikkomuksista universalismia (kaikki ihmiset ovat samanarvoisia) ja välittämisen moraaliperustaa vastaan. Konservatiiveille taas nuivien retoriikka luultavasti herättää positiivisia reaktioita liittyen lojaalisuuteen (suomalaisten puolustaminen ulkopuolista uhkaa vastaan) ja ansioperustaiseen reiluuteen (kaikille ansionsa mukaan). Kumpikaan ryhmä ei kykene näkemään toisille itsestäänselviä intuitioita, ja yrittää siksi löytää syyt näiden tekoihin rationaalisista arvioista, kuten “imagosyistä” (implisiittisenä oletuksena, että ei Sipilä ja Orpo oikeasti näe H-a:ssa mitään varsinaista vikaa, mutta yrittävät vain esittää hyveellistä).

Sivumainintana, jos KD haetaan hallituksen uudeksi jäseniksi, niin huomionarvoista on, että huolimatta liberaalien yleisestä kristillisten paheksunnasta, monissa moraali-intuitioissa KD on selvästi lähempänä vasemmistolaisia kuin oikeistolaisia: sekä “pienen ihmisen” puolella olemisessa että ihmisarvon universaaliudessa. Erityisesti edellinen voi tulla relevantiksi, kun Kok yrittää myydä sote-suunnitelmaansa heille.

Mitä rasismilla tarkoitetaan

Julkisuudessa keskustellaan taas rasismista, mutta niin ristiin menevin käsittein, että on ehkä paikallaan selventää mitä rasismilla voidaan tarkoittaa.

Tiukimman, luultavasti vuosikymmeniä sitten koulussa opetetun määritelmän mukaan rasismi on uskomus rotujen* eriarvoisuudesta, ja/tai tähän uskomukseen perustuvasta syrjivästä toiminnasta. Koska kouluopetuksessa on tehokkaasti levitetty tieto että “ihmisrodut” eivät ole tieteellisesti perusteltavissa oleva luokittelu, aika harva Suomessa on nykyään varmaan rasisti tässä mielessä. Siksi tätä näkeekin joskus käytettävän puolusteluna: “en ole rasisti, koska en puhu roduista (vaan esimerkiksi kulttuureista)”.

Yleisten määritelmien mukaan kuitenkin rasismin piiriin kuuluu myös syrjintä kulttuurin tai kansallisuuden perusteella. Finlex ja kansainvälinen rotusyrjinnän poistamista koskeva yleissopimus jo vuodelta 1970:

1. Tässä yleissopimuksessa tarkoittaa käsite “rotusyrjintä” kaikkea rotuun, ihonväriin syntyperään tahi kansalliseen tai etniseen alkuperään perustuvaa erottelua, poissulkemista tai etuoikeutta, jonka tarkoituksena tai seurauksena on ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tasapuolisen tunnustamisen, nauttimisen tai harjoittamisen mitätöiminen tai rajoittaminen poliittisella, taloudellisella, sosiaalisella, sivistyksellisellä tai jollakin muulla julkisen elämän alalla. **

(Mahdollinen vastaväite, että määritelmä ei kata uskontoja on aika teennäinen: uskonto on olennainen osa etnistä alkuperää suuressa osaa maailmaa.)

Muissa määritelmissä (esim. Wikipedia) saatetaan korostaa essentialismia, eli ajatusta ominaisuuksien pysyvyydestä ja yhteydestä näihin

Huomattavaa on, että jo yleissopimuksen muinaisessa määritelmässä rasismi (rotusyrjintä) ei vaadi tarkoituksellisuutta, vaan riittää että toiminnan seurauksena ihmisoikeuksien ja perusvapauksien toteutuminen vaarantuu. Tieteentekijälle tämä kuulostaa selvästi mielipiteen sijaan empiiriseltä kysymykseltä***, mutta en tiedä miten tämä juridiikassa ajatellaan. On kuitenkin perusteltua väittää, että esimerkiksi yllämainittuihin rodun alle luettaviin syntyperiin perustuva julkisesta ja valta-asemasta tapahtuvasta vitsailusta (kuten poliisin esittämistä romanivitseistä) tai muusta kirjoittelusta tosiasiallisesti seuraa oikeuksien ja vapauksien**** tasapuolisuuden vaarantumista. Ihmiset toimivat tiedostamattomien ennakkoluulojenkin pohjalta, ja valta-asemasta vahvistetut ennakkoluulot muuttavat ihmisten suhtautumista kohteena oleviin ihmisryhmiin, jolloin nämä eivät voi toimia tasapuolisesti suhteessa ei-vitsailtuihin kohteisiin. Tässä on tietysti myös merkityksellistä kohteiden valta-asema yhteiskunnassa: enemmistöä kohtaan on paljon vaikeampi luoda ennakkoluuloja jotka todella saisivat aikaan syrjivää käytöstä, siinä missä vähemmistö, ja etenkin jo valmiiksi heikossa asemassa oleva (esimerkiksi vähän arvostettu) ryhmä kärsii tällaisesta paljon helpommin.

Näkee myös väitettä että “me kaikki olemme jossain määrin rasisteja”. Tällä viitattaneen juurikin ennakkoluuloisuuteen, jota todellakin kaikilla ihmisillä on. On luontaista ja automaattista luokitella asioita – myös muita ihmisiä – ja arvottaa eri luokkia positiivisesti ja negatiivisesti muilta opittujen näkemysten ja omien kokemuksiemme perusteella. Erilaisuus itsessään on luonnostaan jonkin verran negatiivista, ja lisäksi ihmisten välillä on eroja siinä miten vahvasti he(idän aivonsa) painottavat erilaisuuden negatiivisuutta. Tällaista luontaista ennakkoluuloisuutta on kuitenkin aika ongelmallista pitää rasismina sinänsä: kuten sanottua, sitä on kaikilla, eikä sen pohjalta ole pakko toimia – ihminen voi oppia toimimaan omia ennakkoluulojansa vastaan. Kuitenkin ylläolevan perusteella, vaikka ennakkoluulot ovat normaaleja ja niistä voi olla olematta tietoinen, niiden perusteella tapahtuva toiminta voi tosiasiallisesti aiheuttaa muille oikeuksien ja vapauksien tasapuolisuuden vaarantumista. Luultavasti suomalais-ruotsalais-norjalais -vitsien ja romanivitsien kertojat eivät kumpikaan ajattele olevansa rasistisia, vaikka heidän vitsinsä perustuvat syntyperään liittyviin ennakkoluuloihin – kuitenkin romanivitseistä on paljon todennäköisemmin oikeaa haittaa vitsien kohteille kuin poikkipohjoismaalaisesta naljailusta.

Lisäksi puhutaan vielä institutionaalisesta rasismista, eli rakenteista (laeista, säännöistä, toimintatavoista, fyysisistä tiloista yms.) johtuvasta oikeuksien ja vapauksien rajoittamisesta. Esimerkiksi suihku- ja alastomuuspakko uimahallissa voi tosiasiallisesti rajoittaa julkiseen alastomuuteen kielteisesti suhtautuvista kulttuureista tulevien vapauksia käyttää uimahallin julkisia palveluja. Institutionaalisessa rasismissa kuitenkin on ongelmallista, että rakenteita toteuttavat ihmiset seuraavat sääntöjään, ja yhdenvertaisuuteen pyrkivä kohtelu saattaa tosiasiassa rikkoa sääntöjä – eikä ole yksilön triviaalia päättää mitkä säännöt ovat rikottavissa yhdenvertaisuuden (tai muun periaatteen) nimissä ja mitkä eivät. Ihanteellisesti yhteiskunnan tulisi yhdenvertaisuutta toteuttaakseen muuttaa rakenteitaan vähemmän syrjiviksi.

Ongelma julkisessa keskustelussa rasismista on, että näitä (ja muita) määritelmiä ja kuvauksia käytetään ristikkäin ja miten sattuu, usein edes ajattelematta mitä sanalla tarkoitetaan. Jotta julkinen keskustelu olisi kuitenkin ylipäänsä mahdollista, olisi käytettävä sanoja siten, että niillä on keskusteltavissa oleva merkitys – kuten esimerkiksi tässä esitetyt määritelmät ja kuvaukset. Tällöin päästään “onpas rasisti”-“eipäs ole” -väittelystä keskusteluun oikeista asioista: minkä tarkalleen ottaen esimerkiksi henkilön teoissa esitetään olevan ongelmallista ja millä tavalla. Kun julkisuudessa ihmisiä, tekoja tai rakenteita kutsutaan rasistisiksi, voidaan se lukea väitteenä, että näiden ihmisten tai rakenteiden toiminta tai nämä teot itsessään joko ovat tarkoitetut ihmisen ryhmään tai alkuperään perustuvaan oikeuksien ja vapauksien mitätöintiin tai rajoittamiseen tai että tarkoituksista riippumatta niistä todennäköisesti sellaista seuraa. Monessa yhteydessä “rasismi”-sanaa on käytetty moraalisen tuomion leimana, ilman että on argumentoitu mitä oikeuksia ja vapauksia ajatellaan olevan vaarassa ja minkälaisten mekanismien kautta – tai että tällaisia argumenttejä olisi puolustautujien puolelta vaadittu. Nämä ovat kuitenkin ne asiat joista varsinaisesti pitäisi keskustella:

  • kenen oikeuksia ja vapauksia on vaarannettu?
  • miten?
  • mistä osuuksista argumentissa ollaan yhtä mieltä ja mistä tarkalleen eri mieltä?
    • esim. ollaanko eri mieltä siitä, ovatko oikeudet/vapaudet todellisuudessa vaarantumassa vs. eivät, vai siitä,
    • onko tämä oikeutettua vs. ei (ja jos väitetään että on, niin millä perusteella – eli mikä oikeus tai vapaus on tärkeämpi ja ajaa tämän yli)?

 

Ks. myös:

https://blogit.utu.fi/utu/2016/10/07/mita-rasismi-oikeastaan-on-ja-miksi-se-on-vaarin/

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1970/19700037

https://www.eirasismille.fi/mita-on-rasismi

https://fi.wikipedia.org/wiki/Rasismi

 


*) joilla yksinkertaisimmillaan tarkoitetaan ihonvärejä

**) Huomattakoon, että yleissopimuksen mukaan rasismia ei kuitenkaan ole erottelu kansalaisten ja ei-kansalaisten välillä (kunhan ei päädytä syrjimään erityisiä kansallisuuksia):

2. Tämä yleissopimus ei koske sitä erottelua, poissulkemista, rajoittamista tai etuoikeuksien myöntämistä, jota tämän yleissopimuksen sopimusvaltio harjoittaa kansalaisten ja ei-kansalaisten välillä.

eikä myöskään ns. positiivinen syrjintä (kunhan tästä luovutaan kun se ei ole enää välttämätöntä):

4. Rotusyrjinnäksi ei ole katsottava erityisiä toimenpiteitä, joiden ainoana tarkoituksena on taata riittävä edistys tietyille rodullisille tai etnisille ryhmille tahi yksilöille, jotka tarvitsevat välttämättömänä pidettävää suojelua sen varmistamiseksi, että nämä ryhmät tai yksilöt voivat yhtäläisesti nauttia ja käyttää ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Edellytyksenä on kuitenkin, että tällaiset toimet eivät johda erilaisten oikeuksien voimassa pitämiseen eri roturyhmille ja että niitä ei jatketa sen jälkeen, kun tavoite, jonka vuoksi niihin ryhdyttiin, on saavutettu.

***) Empiirinen kysymys tarkoittaa tässä, että oikeuksien ja vapauksien vaarantuminen voidaan (ainakin periaatteessa) tutkimuksella selvittää riippumatta siitä, ajattelevatko eri ihmiset oikeuksien ja vapauksien vaarantuvan vai ei.

****) En osaa sanoa mitä juridisesti “ihmisoikeuksilla ja perusvapauksilla” tarkalleen tarkoitetaan. Wikipedian perusteella olisin taipuvainen pitämään tätä relevanttina listana, vaikka termit eroavat hieman:

“Suomen perustuslaissa perusoikeudet kuuluvat lähtökohtaisesti kaikille, ei siis ainoastaan Suomen kansalaisille. Ei siis enää voida käyttää termiä kansalaisoikeudet.

Suomen perustuslain 2 luvussa on turvattu seuraavat oikeudet:

Nähdäkseni kuuluisi yhdenvertaisuuteen esimerkkinä käyttämäni julkisten palvelujen vapaa käyttö.